ALGEMENE VOORWAARDEN

Boekingsvoorwaarden van Cynthia van de Goor Styling. Fashionstylist Cynthia van de Goor. Gevestigd te Amsterdam. Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer kvk 34318184, verder te noemen als “stylist”.

Artikel 1 ALGEMEEN
Indien een opdrachtovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en stylist Cynthia van de Goor, dan gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden. Ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 BOEKINGEN
lid 1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en stylist Cynthia van de Goor. De stylist verbindt zich tot het verlenen van pre-production, production en post-production of een of meerdere onderdelen hiervan, vanaf het moment dat de opdracht schriftelijk of mondeling besproken is tussen de opdrachtgever en de stylist. De opdrachtgever verbindt zich tot betaling aan Cynthia van de Goor Styling voor verleende diensten. De opdrachtovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Cynthia van de Goor Styling verbindt (boeken) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag  (factuurbedrag).
lid 2 Het factuurbedrag is de som van het honorarium bestaande uit de door de stylist gedeclareerde overeengekomen tarieven, onkostenvergoedingen en mogelijk bijzondere toeslagen.
lid 3 De Stylist kan voor editorial opdrachten worden geboekt per opdracht. Voor commerciële opdrachten per dag of halve dag tegen het vastgesteld dagtarief.

Artikel 3 OPTIES / BOEKINGEN
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsovereenkomst met de stylist  welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 24 uur voor het tijdstip waartegen is geboekt. Voor aanvang Benelux dient minimaal 48 uur voor de aanvangstijdstip op locatie geboekt te worden. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever de stylist voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de 1e optant op dat moment beslissen om de optie in een opdrachtovereenkomst te bevestigen. Indien de optie dan niet in een opdrachtovereenkomst wordt omgezet ,vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever de stylist voor die betreffende periode (bestaande uit een dag of dagdeel of meerdere dagen naar afspraak) boeken. Een opdrachtovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 4 ‘MOOI WEER’ BOEKINGEN
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen geeft ,dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 5 ANNULERINGEN
lid 1 : Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden. 100% van het overeengekomen tarief is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd of als de stylist en de opdrachtgever overeengekomen zijn de opdracht aan te gaan en de stylist het  pre-production proces in gaat.

Artikel 6 STANDAARDTARIEVEN
lid 1 Zonder aan andere schriftelijke en mondelinge mededelingen van Cynthia van de Goor Styling is het vastgestelde tarief zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging bindend vanaf het moment dat de overeenkomst mondeling of schriftelijk overeengekomen is.
lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden publicatierechten uitgedrukt in:
a Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag of meerdere dagen.  Per dag staat de stylist 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen (commercial/videoclip/bedrijfsfilm) betreft, dan staat de stylist 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
b Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13:00 dan wel aan te vangen na 14:00 en eindigt voor 18.00 uur.
c Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt een toeslag van 50% berekend. Met uitzondering van werkbesprekingen voorafgaand aan de boeking. Overurentarief: wanneer de opname uitloopt (zie lid a) zal bij elk uur extra het uurtarief worden berekend. Bij boekingen tussen 00.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 75 % van het hanterend dag of uurtarief berekend.
Bij redactionele opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaard redactioneel tarief dan wel editorial tarief, het eenmalige publicatierecht binnen Nederland.

Artikel 7 TOESLAGEN
lid 1 In geval van de volgende diensten op de gepubliceerde standaardtarieven worden door de stylist de volgende toeslagen berekend.
a Voor werkzaamheden tussen 00:00 en 08:00 bedraagt de toeslag 1,75 maal het standaard tarief.
lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Cynthia van de Goor Styling wat betreft enige wijziging en/ of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het materiaal en/of publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de stylist.

Artikel 8 REIZEN
lid 1 Bij 1 uur boekingen buiten Amsterdam wordt automatisch een halve dag gerekend.
lid 2 Indien de stylist reiskosten maakt tijdens de pre- en postproduction van een opdracht zowel binnen als buiten Amsterdam of indien de werkzaamheden/besprekingen buiten Amsterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de reiskosten te vergoeden in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas NS, in geval van vervoer per auto de vastgestelde wettelijke een kilometervergoeding van € 0,28 ct per gereden kilometer. parkeerkosten dienen vergoed te worden ,in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse, de opdrachtgever dient ook de taxi kosten te vergoeden.
lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
lid 4 Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.

Artikel 9 BETALINGEN
lid 1 Cynthia van de Goor Styling factureert de opdrachtgever. De opdrachtgever dient, binnen 15 dagen na de op de factuur vermelde datum , het factuurbedrag over te maken op de rekening van Cynthia van de Goor Styling ING-rekening 5758215 onder vermelding van het factuurnummer.
lid 2 Indien er door de stylist kosten, (buiten)gerechtelijke kosten of andere terzake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
lid 3 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de faktuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen faktuur. De opdrachtgever is dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclamaties op te schorten.
lid 4 De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

In het geval dat de stylist deelneemt aan redactionele opdrachten en vrij werk series mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden of publicaties gebruikt worden zonder toestemming van Cynthia van de Goor Styling. Onkosten zoals reiskosten, parkeerkosten en materiaalkosten dienen vergoed te worden door de opdrachtgever. Voor materiaalkosten die hoger liggen dan € 400,- euro dient de opdrachtgever een voorschot aan Cynthia van de Goor te voldoen voor aanvang van de opdracht.

Artikel 10 HONORARIUM BIJ EXCLUSIVITEITEN
Indien de opdrachtgever bij een boeking te kennen geeft een moodboard te verwachten van de stylist zal hiervoor een bijzonder tarief worden berekend. Over enige andere vorm van artdirection tbv van reclame campagnes/mode shows/video clips/(pers)presentaties, zal Cynthia van de Goor Styling schriftelijk afspraken maken m.b.t. honorarium met de opdrachtgever.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
Cynthia van de Goor  houdt zich verantwoordelijk voor het zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren van de opdracht zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. De opdrachtgever is verantwoordelijk om gedurende het uitvoeren van de  opdracht goed en tijdig bereikbaar te zijn, zodat de stylist de opdracht zo goed mogelijk m.b.v. tussentijdse overeenstemmingen kan uitvoeren en afronden. Wat in de opdrachtbevestiging staat is bindend voor de oplevering van de opdracht. Wijzigingen zullen tijdig aangegeven moeten worden en schriftelijk bevestigd. De stylist is beperkt aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan aan geleende goederen die zijn gebruikt in opdracht van de opdrachtgever. Voor afwijkende regelingen zal dit vooraf schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 12 BOETEBEDING
Indien de opdrachtgever in nakoming van zijn afspraken dan wel betalingsverplichtingen tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van Cynthia van de Goor Styling een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.

Artikel 13 GESCHILLENREGELING
alle geschillen, ontstaan uit een bij Cynthia van de Goor geplaatste opdracht, worden beoordeelt naar Nederlands recht.